XXXV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka

 Moderator: Tomasz Kowalczyk

ODPOWIEDZ
Ka_Krzych
Posty: 3
Rejestracja: pn 28 lut, 2011

Post autor: Ka_Krzych »

Witam
Proszę o opublikowania i rozpropagowania XXXV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jana Krzewniaka. Wszelkie informacje można znaleźć pod adresem - https://ckis.karczew.pl/asp/oglaszamy-x ... kul,1,1008
Krzysztof Kasprzak
Ka_Krzych
Ka_Krzych
Posty: 3
Rejestracja: pn 28 lut, 2011

Post autor: Ka_Krzych »

REGULAMIN XXXV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jana Krzewniaka
I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady udziału w XXXV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Jana Krzewniaka.
2. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Sportu w Karczewie z siedzibą przy ul. Bohaterów Westerplatte 55, 05-480 Karczew.
3. Partnerem konkursu jest Urząd Miejski w Karczewie.
II. Cele konkursu
1. Popularyzacja twórczości literackiej.
2. Rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań literackich.
3. Rozbudzenie wrażliwości poetyckiej.
4. Uczestnictwo w kulturze, krzewienie kultury.
5. Promocja miasta i gminy Karczew.
III. Warunki uczestnictwa
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych osób, zrzeszonych i niezrzeszonych w związkach twórczych.
2. W konkursie mogą wziąć udział poeci z kraju i zagranicy.
3. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu 5 utworów poetyckich własnego autorstwa (w trzech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego), które nie były dotychczas publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach, na stronach internetowych, e-bookach, ani nagradzane w innych konkursach. Tematyka utworów jest dowolna. Utwory muszą być napisane w języku polskim.
5. Nadesłanie w zestawie większej lub mniejszej od wymaganej ilości utworów poetyckich dyskwalifikuje zestaw.
6. Utwory muszą być podpisane godłem (słownym pseudonimem). Tym samym godłem należy opatrzyć dodatkową kopertę (dołączoną do zestawu wierszy), która powinna zawierać podpisane oświadczenie uczestnika stanowiące Załącznik do Regulaminu.
7. Organizator nie ogranicza ilości zestawów nadesłanych przez jednego autora. 8. Prace konkursowe należy nadsyłać do 15 marca 2024 r. (decyduje data stempla
pocztowego) na adres: Centrum Kultury i Sportu w Karczewie, ul. Widok 2,
05-480 Karczew –z dopiskiem „Konkurs poetycki”.
9. Prace oceniane będą przez Jury powołane przez Organizatora. Obrady Jury są
tajne i mogą w nich uczestniczyć wyłącznie osoby wchodzące w skład Jury. Jury
wybierają ze swojego składu Przewodniczącego, którego zadaniem jest czuwanie
nad prawidłowością obrad, sporządzenie i podpisanie protokołu końcowego
zawierającego dane uczestników oraz przyznane nagrody i wyróżnienia, jak też
przedstawienie wyników prac Jury. Obsługę administracyjną prac Jury zapewnia
Organizator.
10. Koperty z danymi uczestników, którzy nie znaleźli się w gronie nagrodzonych
i wyróżnionych nie będą rozkodowane ani przechowywane i zostaną zniszczone.
11. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.
12. Organizator przewiduje następujące nagrody dla laureatów konkursu:
• I nagroda – 3.000 zł
• II nagroda – 2.000 zł
• III nagroda – 1.500 zł
• Nagroda jubileuszowa z okazji XXXV edycji Konkursu za zestaw wierszy
klasycznych – 1.000 zł
• Nagroda Centrum Kultury i Sportu w Karczewie za wiersz nawiązujący
tematycznie do gminy Karczew – 800 zł
• Nagroda Parafii Karczew – 500 zł
• 4 wyróżnienia po 250 zł.
13. Jury podczas oceny prac będzie miało prawo do innego podziału nagród.
14. Rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne.
15. Autorzy zestawów wierszy nagrodzonych przez Jury zostaną zaproszeni na
uroczysty finał konkursu, podczas którego zostaną wręczone nagrody.
16. Organizator pokrywa koszty wyżywienia oraz noclegów podczas imprezy
finałowej. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu.
17. O terminie i miejscu uroczystości wyróżnieni autorzy zostaną poinformowani
telefonicznie oraz w wiadomości e-mail. Informacja ta ukaże się także na stronie
www.ckis.karczew.pl.
18. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnej publikacji nagrodzonych
utworów na stronie internetowej CKiS, Urzędu Miejskiego w Karczewie, w lokalnej
prasie oraz w książkowych publikacjach pokonkursowych.
19. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania zdjęć oraz informacji
z przebiegu konkursu w mediach (internet, prasa, prezentacje multimedialne) oraz
w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania.
IV. Informacje końcowe
1. Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu
Centrum Kultury i Sportu w Karczewie, tel.: 22/ 780-65-17, e-mail:
kultura@gminakarczew.pl.
2. Uczestnik, przesyłając utwory na konkurs, akceptuje regulamin oraz warunki
uczestniczenia w konkursie i zgadza się na przetwarzanie oraz upublicznienie swoich danych osobowych w związku z organizacją konkursu. 3. Organizator nie przewiduje zwrotu utworów złożonych w konkursie. 4. Ponieważ przesłane przez uczestników konkursu dane osobowe będą w zamkniętych kopertach, z których otwarte zostaną tylko koperty laureatów, organizatorzy nie będą udzielali informacji o tym, czyje prace wpłynęły na konkurs i wzięły udział w ocenie Jurorów.
5. W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Organizator.
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO), informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury i Sportu w Karczewie z siedzibą: przy ul. Bohaterów Westerplatte 55. 05-480 Karczew. Z Administratorem można skontaktować się pod nr telefonu: 22 780 62 80 lub za pośrednictwem adresu e-mail: ckis@gminakarczew.pl.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, adres e-mail: iod@perfectinfo.pl. 3. Dane osobowe uczestników konkursu poetyckiego będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, na podstawie uprzednio wyrażonej w tym celu zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
4. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do ww. celów, a po tym czasie w okresie wymaganym przepisami prawa.
5. Odbiorcami danych osobowych uczestników, udostępnionych Organizatorowi, będą firmy współpracujące przy organizacji konkursu, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie stosownych umów powierzenia. Dane osobowe pełnomocników uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom.
6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie. Odmowa wyrażenia zgody uniemożliwi udział.
7. W związku z faktem, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez uczestnika/pełnomocnika uczestnika zgoda na przetwarzanie danych osobowych, może ona zostać wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.
8. Uczestnikom, których dane będą przetwarzane przysługują następujące prawa:

żądania dostępu do danych osobowych,

żądania sprostowania danych osobowych,

żądania usunięcia danych osobowych,

żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

do przenoszenia danych osobowych,

do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
9. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.Załącznik nr 1 do Regulaminu XXXV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jana Krzewniaka
Miejscowość..........................data ...................
Oświadczenie uczestnika XXXIV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO IM. JANA KRZEWNIAKA
Imię i nazwisko uczestnika: _____________________________________________
Numer kontaktowy: ___________________________________________________
Adres zamieszkania: __________________________________________________
Adres e-mail: ________________________________________________________
Numer konta: ________________________________________________________
Wyrażam zgodę na udział w XXXV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Jana Krzewniaka, którego organizatorem jest Centrum Kultury i Sportu w Karczewie.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem XXXV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jana Krzewniaka, szczególnie z punktem dotyczącym przetwarzania danych osobowych, i w pełni akceptuję jego treść.
................................................ Data oraz czytelny podpis uczestnika
Ka_Krzych